De Horizon

De Horizon is een Daltonschool waar de kinderen een zelfstandige werkhouding ontwikkelen.

De Horizon is een Daltonschool waar de kinderen een zelfstandige werkhouding ontwikkelen. Zij leren verantwoordelijk te zijn voor hun omgeving, de omgang met elkaar en voor hun werk. Kinderen werken samen als dat zinvol is. Daarnaast biedt De Horizon onderwijs dat rekening houdt met de verschillen tussen kinderen. De school is een openbare basisschool met kinderen uit diverse achtergronden en is gevestigd in een modern gebouw.


Omgaan met verschillen

Op de Horizon wordt omgegaan met de verschillen tussen leerlingen. Er wordt in de groepen een sfeer gecreëerd die gebaseerd is op rust, ritme en regelmaat om van daaruit tot leven én leren te komen. Dit klimaat ontstaat door in een duidelijke structuur uitdagingen te bieden, vertrouwen te schenken, ondersteuning te geven en regels en afspraken na te leven.

De Horizon schept basisvoorwaarden voor een actieve, gemotiveerde werkhouding door uit te gaan van de mogelijkheden van elk kind. Daarbij worden sterke kanten verder verstevigd en minder sterke kanten ontwikkeld.


De sfeer op school

De Horizon biedt kinderen een veilige schoolgemeenschap. Kinderen en ouders met verschillende achtergronden voelen zich op deze school thuis. Respect voor elkaar is daarbij een voorwaarde. Binnen deze school worden kinderen, leerkrachten en ouders aangesproken om samen te zorgen voor een fijne school. Iedereen draagt daar op zijn manier aan bij vanuit zijn eigen rol. Volwassenen zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie voor kinderen en zetten zich in om een positief contact te hebben met de kinderen en met elkaar.


De kwaliteit van ons onderwijs

Het gaat er op De Horizon om dat ieder kind goed onderwijs krijgt. Daarom wordt er voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit gewerkt. Het streven is dat alle kinderen, na het bezoeken van de school, zodanig uitstromen dat iedereen op die plek in het voortgezet onderwijs terecht komt dat het beste aansluit bij zijn of haar capaciteiten.

Om de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen maakt De Horizon gebruik van diverse diagnose-instrumenten die inzicht geven in de sterke en minder sterke punten. Een van deze instrumenten is een oudertevredenheidspeiling die eens in de vier jaar onder de ouders van de school wordt afgenomen.

Pieter Calandlaan 768
1060 TZ AMSTERDAM
Dependance Brenner 9
1060 Nt Amsterdam
020-6191641
info@horizondalton.nl