Klachten

Het contact tussen ouders en de school vinden wij heel belangrijk.
Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over de gang van zaken rondom uw kind.
niet helemaal tevreden?

Wat te doen bij zorgen of klachten?

Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT), het overkoepelende bestuur van meerdere scholen in Nieuw-West,  doet er alles aan om te zorgen voor een goede sfeer op onze scholen. Leerlingen, medewerkers én ouders moeten zich prettig en veilig voelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. Of dat u zorgen/klachten heeft over ongewenst gedrag, zoals agressie, geweld, racisme, discriminatie, pesten, seksueel overschrijdend gedrag. Wij horen dit graag, zodat we hier als organisatie van kunnen leren. Maar welke weg kunt u bewandelen als u even niet tevreden bent met keuzes van school of als u zich zorgen maakt?

Gesprek met medewerker en/of schooldirecteur

Als een ouder zich zorgen maakt of ontevreden is over het handelen van de medewerker, verwachten we dat een ouder daarover in gesprek gaat met deze medewerker. Het is aan de medewerker om goed in beeld te krijgen waar de zorgen zitten en wat daaraan gedaan kan worden. Als dat niet leidt tot een bevredigende oplossing voor beide partijen, zijn er andere mogelijkheden. Zo kunnen de schooldirecteur en/of de intern begeleider erbij betrokken worden.

Schoolcontactpersoon

Ook kunt zich wenden tot  de schoolcontactpersoon. De schoolcontactpersoon is er niet om de klacht inhoudelijk te behandelen. Wel helpt de schoolcontactpersoon een ouder om  de juiste weg voor de klacht of zorg te vinden.  Elke school van STWT heeft één of twee schoolcontactpersonen.

Lukt het vinden van een oplossing niet, dan zijn er andere mogelijkheden buiten de school. Zo kan een ouder zich wenden tot de externe vertrouwenspersoon van STWT of het bestuur.

Externe vertrouwenspersoon

Ouders kunnen op elk moment in het proces contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon.

Zij kan advies geven en, met instemming van de ouder, nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De externe vertrouwenspersoon kan een ouder begeleiden en ondersteunen bij eventuele verdere stappen, bijvoorbeeld richting het schoolbestuur, de Landelijke Klachtencommissie, hulpverlening of justitie. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk van het bestuur en heeft een geheimhoudingsplicht.

STWT beschikt over twee onafhankelijke, externe vertrouwenspersonen:

Evelien Brouwer:
Tel.nr. 06-3163 1611
E-mailadres: ebrouwer@hetabc.nl

Minke Fuijkschot:
Tel.nr. 06-3163 1673
Emailadres: mfuijkschot@hetabc.nl

Bestuur

Daarnaast kan de ouder contact opnemen met het bestuur van uw school. Met instemming van de ouder kan nagegaan worden of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Ook kan de klacht officieel bij het bestuur worden ingediend, waarna deze wordt behandeld.

Website: www.stwt.nl
Email:
info@stwt.nl
Telefoon: 020 3460690

Landelijke Klachtencommissie (LKC)

Wordt er geen gedragen oplossing gevonden, dan kan de ouder een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie. Dit kan op elk moment gedurende het proces.

Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Telefoon: 030 – 280 9590 
Email: info@onderwijsgeschillen.nl