Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Goede contacten tussen school, ouders en kinderen komen de ontwikkeling en leerprestaties van kinderen ten goede. De relatie tussen onze scholen en ouders kenmerkt zich door betrokkenheid en een wederzijdse positieve waardering.

Ouderraad
Alle scholen hebben een ouderraad. In de ouderraad komen ouders bijeen die op allerlei manieren de schoolorganisatie willen verbeteren. Of dit nu is bij het organiseren van schoolreizen, het adviseren van de directie of het ondersteunen van de leerkracht bij buitenschoolse activiteiten en excursies.

Naast een ouderraad participeren ook veel ouders binnen het lesprogramma van de kinderen: zij zijn leesouder, techniekouder of vertellen over hun beroep of hobby.

Om de mening van alle ouders te peilen wordt eens in de twee jaar een enquête onder ouders gehouden waarin ouders hun mening kunnen geven over de organisatie en zich hierdoor ook meer betrokken zullen voelen bij de school.