De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Bij Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) leren we voor het leven. We luisteren, leggen de verbinding en nemen verantwoordelijkheid.
klankbord voor het bestuur

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit vertegenwoordigers van alle STWT-scholen en wordt gevormd door zowel ouders als personeelsleden. De GMR vergadert zeven keer per jaar en behandelt onderwerpen die van belang zijn voor alle aangesloten scholen. De GMR fungeert als klankbord voor het bestuur, verleent advies c.q. instemming en draagt eigen initiatieven aan. De GMR heeft daarmee invloed op het beleid dat de stichting voert. Wij zetten ons gezamenlijk in om het beste uit ieder kind te halen. Uitgangspunten hierin zijn vertrouwen en verbinding.

De GMR betrekt de MR-leden van de verschillende scholen en organiseert regelmatig scholings- en themabijeenkomsten voor de MR-leden.

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar tenzij een meerderheid van de leden besluit een agendapunt vertrouwelijk te behandelen.

De GMR is te bereiken via gmr@stwt.nl

Statuut Medezeggenschap STWT 2021

Bij STWT staan we voor het beste uit ieder kind en sluiten we niemand uit. Wij zijn trots op ons personeel en daarom bieden wij een aantrekkelijk werkklimaat, niet alleen voorwaarden scheppen, maar ook kansen. De stem van de leerkracht is daarom de basis voor ons strategisch beleidsplan 2019-2023 (zie video). We leren met en van elkaar, samen met de kinderen, de ouders en de wijk.