Vertrouwenskwesties

Vertrouwenskwesties

STWT doet er alles aan om te zorgen voor een goede sfeer op onze scholen. Leerlingen, medewerkers én ouders moeten zich prettig en veilig voelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken en klachten heeft over ongewenst gedrag, zoals agressie, geweld, racisme, discriminatie, pesten, seksueel overschrijdend gedrag. Maar welke weg kunt u bewandelen als u even niet tevreden bent met keuzes van school of als u zich zorgen maakt?

Intern contactpersoon

Elke school van STWT heeft één of twee interne contactpersonen. Hier kunt u terecht als zaken anders lopen dan u wenst. De contactpersoon is er niet om uw klacht inhoudelijk te behandelen. Hij of zij zoekt wel samen met u de juiste weg om uw klacht te bespreken. Lukt dat niet, dan komen de vertrouwenspersoon van StWT, het bestuur en/of de landelijke Geschillencommissie in beeld

Vertrouwensinspecteur
Inspectie van het Onderwijs
0900-1113111

Externe vertrouwenspersoon

Ouders kunnen op elk moment in het proces contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon.

Zij kan advies geven en, met instemming van de ouder, nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De externe vertrouwenspersoon kan een ouder begeleiden en ondersteunen bij eventuele verdere stappen, bijvoorbeeld richting het schoolbestuur, de Landelijke Klachtencommissie, hulpverlening of justitie. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk van het bestuur en heeft een geheimhoudingsplicht.

STWT beschikt over twee onafhankelijke, externe vertrouwenspersonen:

Evelien Brouwer:
Tel.nr. 06-3163 1611
E-mailadres: ebrouwer@hetabc.nl

Minke Fuijkschot:
Tel.nr. 06-3163 1673
Emailadres: mfuijkschot@hetabc.nl

Meldingsplicht

Leerkrachten en directie zijn verplicht vermoeden van strafbare feiten waaronder het vermoeden van seksueel misbruik, ernstige mishandeling of seksuele intimidatie te melden aan het bestuur van de stichting. Het stichtingsbestuur is wettelijk verplicht om bij het vermoeden van strafbare feiten op dit gebied in de schoolsituatie een melding te doen bij de vertrouwensinspecteur.

Gesprek met medewerker en/of schooldirecteur
Als een ouder zich zorgen maakt of ontevreden is over het handelen van de medewerker, verwachten we dat een ouder daarover in gesprek gaat met de medewerker. Het is aan de medewerker om goed in beeld te krijgen waar de zorgen zitten en wat daaraan gedaan kan worden. Als dat niet leidt tot tevredenheid bij beide partijen, kan de schooldirecteur ingeschakeld worden. Als een ouder ontevreden is over de gang van zaken op school, kan deze ouder een gesprek aanvragen met de schooldirecteur.