Passend onderwijs

“Passend onderwijs betekent onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van kinderen.

EEN KIND KAN ZICH OPTIMAAL ONTWIKKELEN.

Passend onderwijs

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Passend onderwijs: hoe en wat
Passend onderwijs betekent onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meer begaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen.

Vaak kan de leerkracht deze extra ondersteuning zelf bieden, met advies van de intern begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op die school.

Is er meer nodig voor de leerling, dan kunt u met de intern begeleider op school bespreken op welke wijze de route naar extra ondersteuning/een arrangement binnen het schoolbestuur of binnen de school is georganiseerd. Is een kind bij de huidige basisschool – of eventueel op een andere basisschool – echt niet op zijn plek, dan kan speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs passend onderwijs bieden.

Schoolondersteuningsprofiel biedt duidelijkheid
Wat onze scholen te bieden hebben op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ouders kunnen dit profiel vinden op de website van de school.

Onze scholen werken ‘handelingsgericht’. Wij kijken naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Dit wordt samen met ouders onderzocht. Ook kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: hoe kan hij/zij passend onderwijs vormgeven.

SPO West
STWT werkt samen met SPO West om de extra ondersteuning voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte vorm en inhoud te geven. De extra ondersteuning bestaat uit het geven van advies aan en het uitzetten van individuele arrangementen op de scholen van de hierboven genoemde besturen.

Onze scholen en/in het samenwerkingsverband
Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen. In totaal 46 schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder kind in de regio kan rekenen op passend onderwijs en succesvol kan zijn op school. Op www.swvamsterdamdiemen.nl staat alle informatie over passend onderwijs in ons samenwerkingsverband.

Wetgeving en zorgplicht
De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Alleen voor zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over de wet: www.passendonderwijs.nl.