P.J. Troelstraschool

De Pieter Jelles Troelstraschool herbergt twee vormen van onderwijs, maar is één school met modern onderwijs.

De Pieter Jelles Troelstraschool

de Pieter Jelles Troelstraschool herbergt twee vormen van onderwijs, maar is één school met modern onderwijs. Iedereen die zich thuis voelt bij de manier van werken van de Troelstraschool is welkom. De beide afdelingen werken in goede harmonie met elkaar samen. Er heerst een hartelijke sfeer, waarin kinderen en leerkrachten vriendelijk met elkaar omgaan. Het is belangrijk respect voor elkaar te hebben. Daar werkt de school hard aan. De school is alert op pesten en discriminatie en werkt aan het voorkomen daarvan. Alle kinderen dienen met plezier naar school te gaan.


Jaargroep-afdeling

De jaargroep-afdeling gaat uit van de vaardigheden die de leerlingen volgens de kerndoelen moeten beheersen in een jaar. De moderne methodes en de organisatie zijn gekozen op basis van de mogelijkheden van de kinderen. Van de kinderen wordt verwacht dat ze bepaalde taken binnen een gestelde termijn af hebben en beheersen. In de groepen 1/2 zitten 4-, 5- en 6-jarigen bij elkaar. In de hogere groepen zitten kinderen van dezelfde leeftijd in een klas. De instructie is klassikaal of in niveaugroepen. De verwerking is vaak op niveau en geschiedt regelmatig d.m.v. taakwerk. Elk kind werkt dan in eigen tempo en/of op eigen niveau aan de taak. De leerkracht geeft aan wanneer de taak af moet zijn. De taken kunnen dag- of weektaken zijn. Het klassikale werken stimuleert de sociale vaardigheden. Er wordt met elkaar gepraat en naar elkaar geluisterd over oplossingen en thema’s.


Montessori-afdeling

De Montessori-afdeling gaat uit van de gevoelige periodes van het kind. Er wordt gewerkt volgens de ideeën van Dr. Maria Montessori. Er zitten kinderen van meerdere leeftijden in één groep. Dit geldt voor alle groepen. Ieder kind werkt individueel in zijn eigen tempo en op eigen niveau. Het kan voorkomen dat een kind een periode zeer intensief met een bepaald vak bezig is. Het kind heeft op dat moment daar z’n interesses liggen. Deze periode wordt de gevoelige periode genoemd. De Montessorileerkracht volgt de leerling en waar nodig stuurt hij/zij bij en biedt hulp. De inzichten over onderwijs en de eisen, die er aan gesteld worden, zijn de laatste jaren sterk veranderd. Ook op deze afdeling moeten de kerndoelen gehaald worden. Daarom hebben we de werkwijze op deze afdeling aangepast. We maken gebruik van moderne methodes, maar laten de kinderen individueel werken. Vaak geven we instructie aan groepjes, maar elk kind kan in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau werken.


Kunstmagneetschool

De Pieter Jelles Troelstraschool besteedt veel aandacht aan kunstvakken: muziek, beeldende vorming, en dans. Daartoe zijn speciaal opgeleide vakdocenten aangesteld.
Alle genoemde lessen zijn gericht op verkennen, leren, je ontwikkelen en verhogen van je eigen vaardigheden. Daarnaast wil de school graag, dat de kinderen laten zien wat ze geleerd hebben. Daarom worden ouders regelmatig uitgenodigd voor een presentatie. Dat kan in de vorm van een tentoonstelling, een openbare les of een voorstelling zijn.

Omdat de school ook wil dat kinderen zien wat anderen – kinderen en volwassenen – presteren, worden voorstellingen aangeboden. Een bezoek aan theater, concertzaal, atelier of museum, of een gezelschap op school komt regelmatig voor. Zo leren de kinderen waardering te krijgen, voor de kunstzinnige prestaties van anderen.

Pieter Jelles Troelstraschool
Dr. H. Colijnstraat 2
1067 CG Amsterdam020 6135296
info@troelstraschool.nl