De Globe

Samen de wereld ontdekken!

De Globe is een openbare school die openstaat voor alle kinderen ongeacht achtergrond en levensovertuiging. Binnen de school vormt zich een gemeenschap waarbinnen het gezamenlijk deelnemen aan activiteiten een bindende factor is.
De Globe is een afspiegeling van de buurt, waar alle leerlingen, ouders en leerkrachten zich veilig, gerespecteerd en gewaardeerd voelen. In ons gebouw werken wij nauw samen met diverse jeugdhulpinstanties, zodat wij tijdig de benodigde zorg kunnen bieden.


De Globe streeft ernaar dat leerlingen zich op een breed vlak ontwikkelen. Alle leerlingen krijgen onderwijs op maat. Dat betekent het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van kennis en vaardigheden. Daardoor zijn ze instaat om later zelfstandig keuzes te maken, verantwoordelijkheid te dragen, initiatieven te nemen. Zelfontdekkend leren en samenwerken staan hierbij centraal. Uitgangspunten voor het onderwijs van deze school zijn veiligheid, betrokkenheid, uitdaging, interactie, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De school beschikt over een leerlingvolgsysteem op alle belangrijke ontwikkelingsgebieden. Bij problemen in de ontwikkeling van de leerlingen wordt dit vroegtijdig met de ouders besproken, zodat directe actie ondernomen kan worden. Er wordt gestreefd naar een hoge mate van ouderbetrokkenheid met als doel een drie-eenheid te vormen tussen school-kind-ouders.


Ouders die hun kind bij de Globe inschrijven, geven daarmee aan vertrouwen te hebben in deze school. Voor de kinderen is een goede samenwerking en regelmatig overleg tussen school en ouders de beste ondersteuning van hun schoolperiode. Ouders zijn op De Globe dan ook altijd welkom. Een aantal keren per jaar worden ouders nadrukkelijk uitgenodigd op school, zoals met de rapportbesprekingen, de algemene ouderavonden, feesten op school e.d. Gelukkig komen veel ouders ook op andere momenten de school binnen. Via een nieuwsbrief die 1 maal per maand verschijnt, houdt de school de ouders op de hoogte van alle belangrijke activiteiten die plaatsvinden.


De Globe heeft een groot team. Ondanks de verschillende taken van de personeelsleden op school en hun persoonlijke stijlen werken zij met z’n allen aan gezamenlijke doelstellingen. Om de professionaliteit te vergroten volgt het team regelmatig cursussen en praten zij veel met elkaar over de werkwijze die voor de school het beste is. Verder maakt de school gebruik van klassenobservaties en video-opnames tijdens de lessen om de werkwijze verder te ontwikkelen. Voor zowel leerkrachten als leerlingen geldt dat het best gewerkt wordt als er samengewerkt wordt in een prettige sfeer waarin je op elkaars steun kunt vertrouwen.

De Globe
Evertsweertplantsoen 3
1069 RK Amsterdam

Directie: Erwin Bolt
T : 020 – 410 16 27