7e Montessorischool

De 7e Montessorischool is een openbare school. Dat betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen.

Uitgangspunten zijn de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving. De school heeft een multiculturele populatie. Er wordt gestreefd naar een sociale gemeenschap binnen de school waarin respect en belangstelling voor ieder individu en voor ieders culturele achtergrond bestaat.


Doel van de Montessori-opvoeding en het Montessorionderwijs is díe hulp te bieden waardoor het kind zich ontwikkelt tot een zelfstandige persoonlijkheid. Dit houdt in dat het kind leert verantwoordelijk te zijn voor eigen handelen en voor de omgeving en de samenleving waarvan het deel uitmaakt.


Montessorionderwijs bewerkstelligt een continu ontwikkelingsproces (de zogenaamde doorgaande lijn). Dit betreft de verstandelijke, sociale, emotionele, motorische en de creatieve ontwikkeling.

Op een Montessorischool kan elk kind functioneren op zijn of haar niveau. Kinderen kunnen niet “blijven zitten”.
Wel kan een kind, indien gewenst, uitbreiding of verkorting van de leertijd krijgen door een jaar langer of korter over een bepaalde bouw te doen. Uiteindelijk gaat het erom via deze weg uit elk kind de mogelijkheden te halen die het in zich heeft, waardoor het vervolgens terecht kan komen op een passende plek in het voortgezet onderwijs.

7e Montessorischool
Nachtwachtlaan 35
1058 EB Amsterdam

Directie: Eva Meilof
T : 020 – 683 66 46