klankbord voor het bestuur

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit vertegenwoordigers van alle STWT-scholen en wordt gevormd door zowel ouders als personeelsleden. De GMR vergadert zeven keer per jaar en behandelt onderwerpen die van belang zijn voor alle aangesloten scholen. De GMR fungeert als klankbord voor het bestuur, verleent advies c.q. instemming en draagt eigen initiatieven aan. De GMR heeft daarmee invloed op het beleid dat de stichting voert. Wij zetten ons gezamenlijk in om het beste uit ieder kind te halen. Uitgangspunten hierin zijn vertrouwen en verbinding.

De GMR betrekt de MR-leden van de verschillende scholen en organiseert regelmatig scholings- en themabijeenkomsten voor de MR-leden.

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar tenzij een meerderheid van de leden besluit een agendapunt vertrouwelijk te behandelen.

De GMR is te bereiken via gmr@stwt.nl

Statuut Medezeggenschap STWT 2021